3 ตุลาคม 2557 นี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเวทีคืนข้อมูลและอาหารปลอดภัย โครงการสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารทีปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน เพือสุขภาวะเด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านโป่งแดง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยมีสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้างเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆเข้าร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ สถานีตำรวจทุ่งหัวช้าง รพสต.ทุ่งหัวช้าง กศน.ทุ่งหัวช้าง เกษตรที่ราบสูง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอทุ่งหัวช้าง 

โครงการสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารทีปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรใน
ชุมชน เพือสุขภาวะเด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านโป่ งแดง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูนโครงการสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารทีปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน เพือสุขภาวะเด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านโป่ งแดง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

วันที่ 7 กันยายน 2557  นักเรียนได้แสดงวัฒนธรรมกะเหรี่ยงในงานสลากภัต ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน 

อ.ปวันรักษ์ สัมฤทธิ์ ได้นำเสนอ Best Practices การพัฒนาทักษะการแปรรูปสู่ความเป็นเลิศ ที่โรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ ลำพูน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

  • คำขวัญวันแม่ ปี 2557

    “รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่”

28 กค.57 ผอวุฒิไกร ได้นำนักเรียน รับทุนการศึกษา เจ้าคุณโสภณวชิรธรรม ตำบลหนองเจดีย์ อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันนี้ 27 มิ.ย.2557ผอ.วุฒิไกร ร่วมกับอ.ดวงรัตน์ อ.ทิพวรรณ อ.ปวันรักษ์ เข้าร่วม KM ชุดโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน ฯ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีการไหว้ครูขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู

ดช.คมกฤษ  และ ดช.ไชยยัน เข้ารับการอบรมนักเรียนร่วมใจอาสาพัฒนาสภานักเรียน  วันที่ 4 -5 มิถุนายน 2557 จัดโดย สพป.ลำพูนเขต 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยการปกครอง อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน 

ยินดีกับคุณครูวกฤตในโรงเรียนที่มีสัญญาจ้างมาถึงแล้ว   ÀÒ¾¨Ò¡http://www.babysanook.com/

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ข่าวทั้งหมด: 106 รายการ     « แรกสุด  ‹ ก่อนหน้า  [ ..... 5 6 7 8 9 10 11 ]  ถัดไป › ท้ายสุด »