31 กรกฎาคม 2558 ก็จะถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ "วันเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า"จำพรรษา"

วันอาสาฬหบูชา

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม นำความร่มเย็นและความสงบสุขมาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้น ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร กล่าวคือดินแดนแห่งธรรม

ในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านโป่งแดงจึงจัดกิจกรรมให้ลูกเสือทบทวนคำปฏิญาญต่อพระบรมฉายาลักษณ์องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง และเดินสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพ 

โรงเรียนบ้านโป่งแดงนำนักเรียนทำกิจกรรมวันต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ปีการศึกษา 2558 โดยการเดินรณรงค์ เคารพธงชาติ ผอ.อ่านสารจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา ประกวดวาดภาพ 

โรงเรียนบ้านโป่งแดงเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตให้มีสุข   16 - 17 มิถุนายน 2558

วันนี้ 11 มิถุนายน 58 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการไหว้ครู 

โรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวการเรียนการสอนแบบ BBL

เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นวันวิสาขบูชา ทางโรงเรียนได้จัดกอจกรรมนำนักเรียนเข้าทำบุญ และเวียนเทียน ณ วัดพระธาตุดอยกวงคำ อำเภอทุ่งหัวช้าง

คณะท่านรองสมบูรณ์ สันชมภูและศึกษานิทเศน์เข้าตรวจเยี่ยนโรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

15 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพือ่แจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 ให้กับผู้ปกครองทราบหลังจากนั้นผู้ปกครองได้เข้าร่วมพบปะครุประชั้นแต่ละชั้นในห้องเรียน

ข่าวทั้งหมด: 106 รายการ     « แรกสุด  ‹ ก่อนหน้า  [ ..... 2 3 4 5 6 7 8 ..... ]  ถัดไป › ท้ายสุด »