คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งแดง  เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าในการอนุรักษ์ดินและน้ำ  เพื่อความยั่งยืนทางการเกษ๖ร  จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเษตร  จังหวัดลำพูน (เกษตรพื้นที่สูง)  ในวันที่  20  มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ วัดหนองผำ  ตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบ้านโป่งแดง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562  ในวันที่  13  มิถุนายน  2562  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโป่งแดง  โดย มีนายเวชยันต์  นันทมิตร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2561

โรงเรียนบ้านโป่งแดง เดินรณรงค์ต้านยาเสพติด

เนื่องด้วยวันที่ 26  มิถุนายน เป็นวันต้านยาเสพติดโลก ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมต้านภัยจากยาเสพติด " ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด "

เนื่องจากวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561  โรงเรียนได้เชิญชวนนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น

วันวิสาขบูชา  ร่วมทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ทรงพระเจริญ

5 ธันวาคม เป็นวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข่าวทั้งหมด: 106 รายการ     [ 1 2 3 4 ..... ]  ถัดไป › ท้ายสุด »